Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Valkering De Graaf Accountants B.V. gevestigd te Limmen (hierna te noemen: Valkering De Graaf)

Persoonsgegevens die wij verwerken
Valkering De Graaf verwerkt uw persoonsgegevens doordat u  gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u  deze gegevens zelf aan ons verstrekt op basis van een door u aan ons verstrekte opdracht tot het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden en/of omdat u onze website(s) bezoekt. Dit zijn de persoonsgegevens die wij daarbij kunnen verwerken:  voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer(s),  e-mailadres, - IP-adres alsmede overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, zoals  bijvoorbeeld financiële gegevens.

Onze website(s) en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders, verzorgers en/of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders. Verzorgers en/of voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van  kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Indien Valkering De Graaf persoonsgegevens verwerkt, dan verwerken wij de persoonsgegevens voor de volgende doelen en op basis van  alleen rechtmatige grondslagen: 

  • De verwerking is nodig bij de door u met ons gesloten overeenkomst van opdracht, deze voor te bereiden en/of uit te voeren
  • Het verzenden van onze nieuwsbrief
  • U te kunnen bellen of te e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening (beter) uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Valkering De Graaf analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
  • Valkering De Graaf verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Valkering De Graaf bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verwerkt. Wij hanteren een bewaartermijn van zeven jaren voor alle  persoonsgegevens die we verwerken. De reden is dat wij daarmee aansluiten bij de wettelijke bewaarplicht voor administraties.

Delen van persoonsgegevens met derden
Valkering De Graaf verkoopt uw  gegevens niet aan derden. Valkering De Graaf zal uw persoonsgegevens uitsluitend verstrekken aan anderen indien dit nodig is voor de uitvoering van uw overeenkomst met ons of om te voldoen aan een wettelijke verplichting daartoe. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. 

Cookies, of vergelijkbare technieken  die wij gebruiken
Valkering De Graaf  gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website(s) wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Valkering De Graaf gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u  toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U  kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u  ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Valkering De Graaf en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw  toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw  identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Valkering De Graaf wil u  er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een tip / klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Valkering De Graaf  neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen, treffen wij passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.  

Als u  het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

U kunt ons Privacyreglement ook hier downloaden.